Leveringsvoorwaarden

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, -offertes daaronder begrepen, en -overeenkomsten tot levering van zaken, verrichten van werkzaamheden en -aanneming van werk, -alsmede op de verhuur van minigra-vers.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder “opdrachtgever” verstaan de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten.
1.3 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbie-dingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van opdrachtgever naar zijn eigen of andere -algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene (inkoop)voorwaarden van de hand, tenzij door ons schriftelijk anders is over-een-ge-komen.

Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding

2.1 Al onze offertes of aanbiedingen, zowel afzonderlijk als in prijslijsten gedaan, zijn geheel -vrijblijvend. Zij zijn indicatief en niet bindend en zijn gebaseerd op de uitvoering onder -normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten, die in onze -offertes of -aan-biedingen -voorkomen, zijn voor ons niet -bindend en geven slechts een algemene voorstelling van zaken, tenzij uitdrukke-lijke anders is vermeld.
2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waar-op door ons een schriftelijke opdrachtbevestiging wordt verzonden en/of wordt ontvangen, danwel met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Onze prijzen gelden voor de in onze -orderbevestiging genoemde prestatie of leveringsomvang. Meer of bijzondere -prestaties worden afzonderlijk berekend.
3.2 Alle door ons opgegeven prijzen tot levering van zaken zijn gebaseerd op leve-ring af werf te Zeeland en zijn exclusief BTW, -verpakkings- en verzendkosten.
3.3. We hebben het recht alle prijsverhogende factoren, zoals verhoging van kostprij-zen en -tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, trans-portkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, -alsmede wijzigingen in valuta-verhoudingen, die zijn -ontstaan na een aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst, aan opdrachtgever door te berekenen.
3.4 Indien opdrachtgever, na het aanvaarden van de offerte, één of meer wijzigingen wenst aan te brengen, welke kostprijsverhogend werken, zijn wij gerechtigd de extra kosten hieruit voortkomend bij de opdrachtgever als meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 4 – Levering en levertijd

4.1 De door ons opgegeven levertermijnen zijn slechts informatief en niet bindend. Zij zullen nimmer als fatale termijnen zijn te beschouwen, tenzij uit-drukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve allereerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan ons een redelijke termijn dient te worden gegund om te presteren.
4.2 De opgegeven levertermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en de tijdige ontvangst van de door ons bestelde produkten bij onze leveranciers.
4.3 Wij zijn gerechtigd de levering op te schorten zolang opdrachtgever jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit op-schortingsrecht geldt tot het moment dat opdracht-gever alsnog deze verplichting is nagekomen.

Artikel 5 – Risico-overgang en vervoer

5.1 Indien het vervoer door ons plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van -opdrachtgever.
5.2 Indien opdrachtgever na het totstandkomen van een overeenkomst een andere plaats van werk opgeeft, zijn wij gerechtigd de eventuele meerdere vrachtkosten in rekening te brengen.
5.3 Indien een prijs is overeengekomen “franco werk” is daarin begrepen het vervoer per een per vrachtauto berijdbare weg tot de plaats waar de goede-ren moeten worden gelost. Het lossen geschiedt door opdrachtgever zelf, althans met zijn medewerking.
5.4 Alle extra kosten en extra werkuren die noodzakelijk zijn voor het lossen van de zaken wegens de toestand van het terrein waar de zaken moeten worden gelost of de onbereikbaarheid per vrachtauto van dit terrein, komen voor rekening van opdrachtgever.
5.5 Het risico voor alle directe en indirecte schade, welke aan of door de door ons geleverde zaken voor opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan gaat op opdrachtgever over op het moment dat wij aan opdrachtgever heb-ben medegedeeld dat de zaken ter afname gereed liggen.

Artikel 6 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

6.1 Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het ver-keer geldende opvattingen voor onze rekening komt.
6.2 Onder overmacht en/of bijzondere omstandigheden worden ondermeer verstaan een -bedrijfsstoring, alle onvoorziene gebeurtenissen, ook bij onze leveranciers, elke transportbelem-mering, vertraging -veroorzaakt door het niet of niet tijdig leveren door onze leveranciers, arbeidsstakingen, uit- en invoerverboden of beperkingen, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, etcetera.
6.3 In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd c.q. de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, te verlengen met de tijd gedurende welke de -tijdelijke verhindering tot levering c.q. presteren geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan zes maanden duurt, zal opdrachtgever gerechtigd zijn om de overeenkomst te -ontbinden. Dit recht vervalt evenwel zodra de tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en de ontbinding door opdrachtgever nog niet is ingeroepen.
6.4. Opdrachtgever is in geval van overmacht en/of bijzondere omstandigheden niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en heeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7 – Retentierecht

7.1 Wij hebben het recht van retentie op alle zich onder ons bevindende zaken van opdrachtgever, indien de door ons geleverde zaken of -verrichte werk-zaamheden al dan niet betrekking hebbende op de zaken van opdrachtge-ver, niet worden betaald.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door ons aan opdrachtgever verkochte zaken blijven eigendom van ons zolang opdrachtgever onze vorderingen uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang opdrachtgever onze vorderingen wegens tekortschieten in de -nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft vol-daan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, renten en kosten.
8.2 Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde zaken een pandrecht of een bezit-loos pandrecht te (doen) -vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.
8.3 In de aanvulling op het in artikel 8.1 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt opdracht-gever zich om ons eerste daartoe strekkend verzoek een bezitloos pandrecht voor te -behouden, en voor zover nodig te vestigen, op de door ons aan opdrachtgever in eigendom geleverde zaken, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook.
8.4 Opdrachtgever verplicht zich de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig te behandelen en niet aan derden af te staan, te belenen of anderszins te vervreemden. Indien wij van ons recht zoals opgenomen in artikel 14 gebruik maken, zijn wij gerechtigd om de onder eigendomsvoorbe-houd afgeleverde zaken terug te nemen.
8.5 Indien opdrachtgever in strijd met de vooromschreven bepalingen onbetaald gelaten zaken aan derden aflevert en de zaken aldus heeft doorgeleverd voordat de eigendom aan hem is overgegaan, wordt de afnemer van de opdrachtgever, bewaarder van de zaken ten behoeve van ons. Opdrachtge-ver is verplicht een daartoe strekkend voor-behoud bij de doorlevering ken-baar te maken. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de bewaar-der op eerste aanmaning onzerzijds de plaats zal wijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen. Wij -blijven ten aller tijden bevoegd om de door ons geleverde zaken, welke op grond van -eigendomsvoorbehoud ons eigendom zijn -gebleven, als ons eigendom terug te halen zowel bij opdrachtgever of bij derden na doorlevering als voren bedoeld.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Alle betalingen dienen, tenzij anders overeengekomen, te geschieden bin-nen (14) veertien dagen na factuurdatum door overmaking op een door ons aan te geven bank- of -girorekening. Alle betalingstermijnen zijn te beschou-wen als fatale termijnen.
9.2 Wij hebben het recht te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, vooruitbeta-ling contante -betaling of zekerheid voor betaling verlangen.
9.3 De door opdrachtgever gedane betaling(en) strekken steeds ter afdoening van alle -verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare factu-ren die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat voldoe-ning betrekking heeft op een latere factuur.
9.4 Indien opdrachtgever een of meer van zijn betalingsverplichtingen niet, niet volledig of niet -tijdig nakomt, is opdrachtgever vanaf de -vervaldatum aan ons rente van 1,5% per maand -verschuldigd over alle te late betalingen, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Tevens is opdrachtgever alle kosten, buiten-gerechtelijke en gerechtelijke, vallend op de inning verschuldigd, voor zover niet door een eventuele proceskostenver-oordeling gedekt.
9.5 Eventuele verleende kortingen vervallen indien de wederpartij niet -tijdig betaald.

Artikel 10 – Garantie

10.1 Wij staan in voor de kwaliteit van de door ons verrichte werkzaam-heden. Garantie op de door ons geleverde zaken strekt zich nooit verder uit dan de garantie zoals deze door de producent c.q. importeur c.q. leverancier van onze grondstoffen en materialen wordt gegeven.
10.2 De garantie wordt verleend op eventuele fouten en/of defecten in de door ons geleverde zaken en/of prestaties en strekt zich uit tot het kosteloos herstellen van de ondeugdelijke zaken danwel het kosteloos opnieuw uitvoe-ren van het ondeugdelijk werk.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Opdrachtgever dient bij levering en bij in ontvangstneming van de zaken te controleren of de levering met de bestelling c.q. de opdracht overeenstemt. Opdrachtgever dient klachten over uiterlijk waarneembare gebreken binnen 8 dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. de werkzaamheden zijn verricht, aan ons schriftelijk mede te delen, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons terzake van gebreken c.q. fouten vervalt.
11.2 Klachten terzake van niet-uitwendig waarneembare gebreken dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconsta-teerd of redelijkerwijs geconstateerd had dienen te worden, schriftelijk bij ons te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons terzake van de gebreken, vervalt.
11.3 In geval van een door ons gegrond bevonden klacht over verrichte werkzaamheden, hebben wij het recht deze werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te verrichten. In geval van een door ons gegrond bevonden klacht over een geleverde zaak, hebben wij het recht deze zaak te herstellen danwel deze door soortgelijke zaken te vervangen.
11.4 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in het geschil zijnde zaak niet opgeschort.
11.5 Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande toestemmingen niet toege-staan.
11.6 De klachten dienen bij ons in een uitvoerige en duidelijke omschrijving van de grieven en de geconstateerde gebreken schriftelijk te worden gedaan. Het bewijs van een tijdige indiening van een klacht berust steeds bij op-drachtgever.
11.7 Opdrachtgever is verplicht om ons in de gelegenheid te stellen gebreken te herstellen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 11 sluiten wij uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook -ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfs-schade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade, die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, onze werknemers en/of hulppersonen.
12.2 Wij zijn derhalve noch voor directe, noch voor indirecte schade en kosten aansprakelijk, welke het direct of indirecte gevolg is van: – daden of nalatigheden van personen in dienst van ons, respectievelijk door zaken of -personen al of niet onder toezicht van ons; – te late oplevering; – schade welke mocht ontstaan door enig defect of enige tekortkoming aan de geleverde zaken of prestaties of aan gebouwen, materialen, werktuigen of aan personen in dienst van opdrachtgever of van derden, of aan de bodem of aan het milieu; – schade aan gasleidingen, elektriciteitskabels, PTT-kabels of andere nutsvoorzieningen.
12.3 Indien en voorzover op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waar-de van hetgeen wij hebben -geleverd, welke waarde kan worden vastgesteld aan de hand van de factuur die betrekking heeft op de levering, althans tot een maximum van het bedrag waarvoor wij zijn verzekerd.
12.4 Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens scha-de, opgetreden in verband met door ons geleverde zaken.
12.5 Indien wij, zonder montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand van welke aard dan ook verlenen, geschiedt dit voor risico van opdrachtgever.

Artikel 13 – Intellectueel eigendomsrechten

13.1 De door ons aan opdrachtgever verstrekte afbeeldingen, tekeningen, sche-ma’s, materiaal-lijsten en overige documentatie blijft ons eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming noch geheel, noch gedeel-telijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijzen dan ook en niet worden afge-geven aan derden.
13.2 Indien onze aanbieding niet tot overeenkomst leidt, dan zal de aanbieding met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen en al de overige door ons ver-schafte documentatie op ons -eerste verzoek door opdrachtgever aan ons worden retourgezonden.
13.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor aanspraken van derden wegens schendingen van auteurs-, octrooi-, licentie-, merk-, modellen- en andere rechten, hoe dan ook genaamd, in verband met de door ons geleverde zaken en/of ver-richte werkzaamheden, indien wij die rechten geschonden mochten hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voor-werpen etc., die aan ons door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Voor deze aanspraken en/of vorderingen vrijwaart opdrachtge-ver ons.

Artikel 14 – Ontbinding en opschorting

14.1 Indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, waaronder betalingsverplichtingen, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn wij gerechtigd, zonder nadere -ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadenver-goeding, de levering van de produkten danwel het verrichten van de werk-zaamheden op te schorten en/of de desbetreffende overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever met directe ingang te ontbinden, zulks -onverminderd alle overige aan ons toekomende rechten.
14.2 Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten, de overeenkomst met -opdrachtgever te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens opdrachtgever, door middel van een schriftelijke mede-deling aan opdrachtgever met directe ingang ontbinden, indien opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, indien het faillis-sement door opdrachtgever wordt aangevraagd, indien surséance van betaling wordt aan-gevraagd of indien opdrachtgever zijn bedrijf staakt en/of beslag onder opdrachtgever wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.

Artikel 15 – Toepasselijke recht en geschillen

15.1 Op al onze overeenkomsten en aanbiedingen is Nederlands recht van toe-passing.
15.2 Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank, is de Arrondissementsrechtbank te Utrecht bevoegd van dit geschil kennis te nemen. II BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VAN AANNEMING VAN WERK EN VERRICHTEN VAN DIENSTEN

Artikel 16 – Algemeen

16.1 Op overeenkomsten die wij sluiten terzake van aanneming van werk en verrichten van -diensten zijn naast de algemene bepalingen in deze algeme-ne voorwaarden tevens -onderstaande bijzondere bepalingen van toepas-sing. Bij strijdigheid tussen bepalingen -prevaleren de bijzondere bepalingen.

Artikel 17 – Bestekken, tekeningen, ontwerpen

17.1 Opdrachtgever dient in te staan voor de juistheid van de door hem aangele-verde documenten zoals bestekken, tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen -alsmede voor de overige door hem aan ons gegeven informatie.

Artikel 18 – Meer- en minderwerk en verrekening van prijsverhogingen

18.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: – Ingeval van wijziging in de opdracht danwel de voorwaarden van de uitvoering; – Ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid, op grond van wettelijke voor-schriften of beschikkingen, tenzij wij deze bij het sluiten van de overeenkomst kenden of hadden moeten kennen; – Ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verre-kenbare hoeveelheden; – In de gevallen waarin verrekening als meer- en minderwerk in deze voorwaarden of de overeenkomst is voorgeschreven.
18.2 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, hebben wij recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
18.3 Wijzigingen in de opdracht zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van ons en van opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.
18.4 Wij zullen binnen een redelijke termijn na de oplevering de factuur bij de opdrachtgever indienen. Deze factuur zal onder andere een -specificatie van het meer- en minderwerk -bevatten.

Artikel 19 – Verplichtingen van opdrachtgever

19.1 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat wij tijdig kunnen beschikking over: – de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals -vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), een en ander op aanwijzing van ons; – het terrein en/of het water waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd; – voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouw-stoffen, materialen en werktuigen; – aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, -perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie; – tekeningen welke de juiste ligging van kabels, buizen en leidingen aangeven.
19.2 De benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van opdrachtgever.
19.3 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot ons werk behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de -uitvoering van ons werk daarvan geen vertra-ging ondervindt.
19.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door facto-ren, waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor ons voortvloeiende schade en -kosten geheel door opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid en overmacht

20.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door of namens hem voorgeschre-ven constructies en werkwijze, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt -uitgeoefend, alsmede voor de door hem of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. Opdrachtgever is geheel aansprakelijk voor de door hem aan ons gegeven informatie. Wij mogen afgaan op de juistheid daarvan.
20.2 Indien bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen, die opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, danwel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroor-zaakte schade.
20.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 zijn wij gerechtigd, indien de uitvoe-ring van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, teniet gaat of verloren raakt zonder dat dit aan ons kan worden toegerekend, tot een -evenredig deel van de overeengekomen prijs op grond van reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten.

Artikel 21 – Bouwstoffen

21.1 De uit het werk komende bouwstoffen en materialen waarvan opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle -andere bouwstoffen en materialen worden door ons afgevoerd.
21.2 Voor de aangevoerde bouwstoffen en materialen draagt opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd voor de tijd dat deze daar buiten normale werktijden onder toezicht van opdrachtgever verblijven.

Artikel 22 – Oplevering

22.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: – wanneer wij, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan opdrachtgever kennis geven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd; – na verloop van 8 dagen nadat wij aan opdrachtgever hebben medege-deeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen; – bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever, met dien -ver-stande dat door -ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
22.2 Kleine gebreken, welke binnen 5 dagen kunnen worden hersteld, -zullen geen reden tot -onthouding van goedkeuring mogen zijn.
22.3 Bij onthouding van de goedkeuring van het werk is opdrachtgever verplicht hiervan -schriftelijk mededeling te doen aan ons, onder opgaaf van redenen hiervan.
22.4 Wij zijn gehouden de in lid 2 bedoelde kleine gebreken alsmede de alsnog aan het werk aan de dag getreden gebreken die binnen 5 dagen na opleve-ring schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk herstellen.
22.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 12, zijn wij na de in het vorige lid genoemde -termijn niet meer aansprakelijk voor de tekortkomingen aan het werk.

Artikel 23 – Opschorting werkzaamheden

23.1 Indien opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldig-de termijn is voldaan, mits wij opdrachtgever schriftelijk in gebreke hebben gesteld en 7 dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling.
23.2 Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.
23.3 Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk in zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen. Voorzieningen die wij tengevolge van de schor-singen moeten treffen, worden als meerwerk verrekend.
23.4 Alle schade (inclusief bedrijfsschade) die wij tengevolge van de schorsing lijden, dient opdrachtgever aan ons te vergoeden.
23.5 Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, zijn wij gerechtigd tot een evenredige -betaling voor het reeds uitgevoerde gedeelte van het werk. Daarbij wordt rekening gehouden met de nog niet verwerkte bouwstoffen en materialen, voor zover deze eigendom van opdrachtgever zijn geworden.
23.6 Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, zijn wij bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient de afrekening te geschieden overeen-komstig het volgende lid.
23.7 Opdrachtgever is ten aller tijden bevoegd de overeenkomst geheel of gedeelte-lijk op te -zeggen. Wij hebben in dat geval recht op de aannemingssom ver-meerderd met de kosten die wij als gevolg van de niet-voltooiing hebben moeten maken en de tengevolge van de opzegging geleden schade, vermin-derd met de door beëindiging bespaarde kosten.

Artikel 24 – Onderaanneming

24.1 Wij zijn gerechtigd de aangenomen werkzaamheden desgewenst door der-den in -onderaanneming te laten uitvoeren.
24.2 Indien wij als onderaannemer werkzaamheden uitvoeren, zijn de bepalingen in deze -algemene voorwaarden onverkort tussen ons en onze opdrachtgever van toepassing. III VAN DE OVEREENKOMSTEN TOT VERHUUR VAN MATERIEEL

Artikel 25 – Algemeen

25.1 Op de overeenkomsten die wij sluiten met opdrachtgevers/huurders van materieel al dan niet met machinist zijn naast de algemene bepalingen in deze algemene voorwaarden -onderstaande bijzondere bepalingen van toepassing. Bij strijdigheid tussen bepalingen -prevaleren onderstaande bijzondere bepalingen.

Artikel 26 – Verhuur

26.1 Wij staan er voor in dat opdrachtgever het genot heeft van het gehuurde, voor zover dat in ons vermogen ligt. Ziekte van onze werknemers en defect raken van materieel wordt als -overmacht onzerzijds aangemerkt.

Artikel 27 – Zorgplicht opdrachtgever

27.1 Opdrachtgever verplicht zich het gehuurde op een zorgvuldige wijze en uitsluitend voor het overeengekomen gebruik te gebruiken. Voorts verplicht opdrachtgever zich zorg te dragen voor de veiligheid van het ons aan op-drachtgever uitgeleend personeel conform het -bepaalde in de diverse daar-op betrekking hebbende wetten, waaronder de Arbeidsomstandighedenwet.
27.2 Opdrachtgever verplicht zich het gehuurde behoorlijk te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de huurtermijn. Wij zijn gerechtigd alvorens het gehuurde ter beschikking te -stellen van opdrachtgever te verlangen dat deze ons het bewijs van behoorlijke verzekering levert.

Artikel 28 – Aansprakelijkheid

28.1 Onze aansprakelijkheid strekt zich niet verder uit dan tot nakoming van de in artikel 26 omschreven verplichting. Elke verdergaande -vordering van op-drachtgever tegen ons tot schadevergoeding is -uitgesloten. Wij zijn niet tot vrijwaring hoe dan ook gehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade welke het directe of indirecte gevolg is van daden en/of nalatigheden van uitgeleend personeel of van schade welke is ont-staan door enig defect of enige tekortkoming van het ter beschikking gestel-de materiaal.
28.2 Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, -schade en rente, waarvoor wij door derden worden aangespro-ken terzake van door ons aan opdrachtgever ter beschikking gesteld perso-neel en/of materieel. IV VAN DE OVEREENKOMSTEN TOT MILIEU EN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

Artikel 29 – VTI

29.1 Op de overeenkomsten tot het uitvoeren van milieu en/of installatiewerken, zullen naast de algemene bepalingen in deze voorwaarden van toepassing zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Vereniging van Tankinstalleurs ( VTI-voorwaarden). Deze voorwaarden worden geacht bij opdrachtgever bekend te zijn. Op eerste verzoek van opdrachtgever zullen wij een exemplaar van die voorwaarden ter hand stel-len. Bij strijdigheid tussen bepalingen prevaleren de VTI-voorwaarden. V VAN DE OVEREENKOMSTEN TOT HET VERVOER VAN AFVALSTOF­FEN OVER DE WEG

Artikel 30 – Stichting Vervoersadres

30.1 Op de overeenkomsten tot het vervoer van afvalstoffen over de weg, zullen naast de -algemene bepalingen in deze voorwaarden van toepassing zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Stichting Vervoersadres (Algemene voorwaarden voor het afvalstoffen vervoer over de weg). Deze voorwaarden worden geacht bij opdracht-gever bekend te zijn. Op eerste verzoek van opdrachtgever zullen wij een exemplaar van die voorwaarden ter hand stellen. Bij strijdigheid tussen bepalingen prevaleren de voorwaarden van de Stichting Vervoersadres.