CO2 prestatieladder

Van Boekel vindt milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen erg belangrijk. Ons beleid is erop gericht om onze milieubelasting te verlagen en milieu-incidenten te voorkomen. Om dit te realiseren is van Boekel sinds 2010 gecertificeerd conform de ISO 14001:2004 en sinds 2012 in het bezit van het certificaat CO2-bewust niveau 5 (CO2-niveau-5-2016). Op deze webpagina worden de documenten gepubliceerd die inzicht geven in de cijfers en de doelstellingen die zijn behaald en opgesteld. Enkele andere documenten zoals de ketenanalyse zijn terug te vinden op de website van SKAO via de volgende link

4.A.1. Ketenanalyses

Van Boekel Groep B.V. heeft ook de CO2 uitstoot van de keten in beeld kwalitatief en kwantitatief in beeld gebracht. Hieruit is gebleken dat voornamelijk binnen het onderdeel straatbaksteen de grootste CO2-reductie te behalen is. In onderstaande bijlage kunt lezen op welke wijze de reductie getracht wordt te behalen. P7.6-Energiemanagementsysteem-getekend

C. Transparantie

3.C. Communicatie

Van Boekel communiceert in ieder geval 2x per jaar met zowel interne als externe doelgroepen over de CO2-prestatieladder. Middels nieuwsbrieven, bijeenkomsten, vergaderingen en rapportages worden de verschillende doelgroepen geïnformeerd over de status van de doelstellingen. Ten behoeve van de bewaking van de communicatie is een communicatieplan opgesteld waarin de diverse doelgroepen zijn geïdentificeerd en waarin de verschillende middelen per doelgroep wordt beschreven.

3.D.1. KETENINITIATIEF

Van Boekel Zeeland B.V. neemt deel aan het sectorinitiatief “Sturen op CO2” van Cumela. Het doel van het initiatief is door een gezamenlijke aanpak 4% emissie gaan reduceren ten opzichte van het basisjaar 2014. Door actief deel te nemen aan dit meerjarig sectorinitiatief krijgen deelnemers een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zich top de benodigde documenten om de CO2 sturing te verbeteren. Hiernaast voldoet het initiatief aan de richtlijnen van het SKAO. Het initiatief heeft een permanent karakter.

A. Inzicht

3.A.1. Emmissie-inventaris

Van Boekel Groep beschikt over een uitgewerkte actuele emissie voor scope 1, 2 en 3 emissies conform ISO 14064-1.
Hieronder kunt u de footprint van de afgelopen jaargang zien.
Communicatie Footprint 2017 (Footprint 2017)

A. Reductie

3.B.2., 4.B.2. en 5.B.1 Doelstellingen
Jaarlijks worden nieuwe doelstellingen geformuleerd en 2x per jaar wordt de status van deze doelstellingen gecommuniceerd binnen en buiten het bedrijf. Hieronder vindt u de status doelstellingen van het afgelopen jaar en de nieuw geformuleerde doelstellingen voor het nieuwe jaar. Over het totaal streeft Van Boekel Groep naar een CO2-reductie van 2% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Inhoud deelname sectorinitiatief “Sturen op CO2”

• Minimaal twee maal per jaar actieve deelname aan een interactieve workshop met aansluitend een gezamenlijk buffet (15.00 – 19.00 uur). Tijdens iedere bijeenkomst wordt er een bijdrage geleverd door een externe deskundige m.b.t. CO2 prestatiemanagement.
• Uitwisseling tussen de aangesloten leden van de werkgroep over de individuele stand van zaken, de doelstellingen, de communicatie en de voortgang.
• Studiemateriaal en benodigde documenten die de norm eist om op de vier invalshoeken aan de norm te voldoen worden in een format aangeleverd.
• Elk kwartaal ontvangen leden een exclusieve nieuwsbrief met de laatste stand van zaken, nieuwe initiatieven, achtergrondartikelen, ect.
• Toegang tot een gesloten LinkedIn community voor online uitwisseling van diverse onderwerpen met alle deelnemers.
• Toegang tot wekelijks gratis telefonisch spreekuur.
• Deelname aan dit traject is per kalenderjaar. dit betekent dat de deelname ook per kalenderjaar wordt gefactureerd.
Hierbij de link naar het 20150130-Sectorinitiatief-getekend.
Sinds april 2012 is Van Boekel Groep gecertificeerd conform de CO2-prestatieladder niveau 5 >> Zie: Certificaat CO2 prestatieladder – Niveau 5 2016 CO2-niveau-5-2016 Indien u tips, vragen of suggesties heeft met betrekking tot ons CO2- en/of energie-reductiebeleid klik dan op info@vanboekel.com