Veiligheid

Binnen van Boekel is veilig en gezond werken belangrijk. De projecten worden steeds complexer waardoor veiligheid en veiligheidsgedrag steeds belangrijker wordt. Van Boekel wil groeien van een veiligheidscultuur waar alleen wordt gereageerd wanneer er iets is gebeurt (reactieve veiligheidscultuur) naar een cultuur waar ook gehandeld wordt vanuit procedures en waar actie wordt ondernomen voordat er iets kan gebeuren (proactieve veiligheidscultuur). Doormiddel van een Quickscan wordt inzichtelijk gemaakt waar de organisatie staat. De Quickscan is een kwantitatief onderzoek waarbij alle medewerkers in de organisatie worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. De vragen hebben betrekking op verschillende onderwerpen die vooraf worden vastgesteld. De nadruk wordt bij het onderzoek gelegd op de gedragsdeterminanten zoals kennis, attitude, sociale norm , eigen effectiviteit die het veiligheidsgedrag beïnvloeden.
Het verbetertraject voor veilig en gezond werken kan alleen slagen wanneer dit goed gedragen wordt door de directie, daarom zal het MT prioriteiten stellen op onderwerpen die zij belangrijk vinden. Deze prioriteiten worden in een veiligheidsteam verder uitgezet naar actieplan. Het veiligheidsteam bestaat, om een goed draagvlak te creëren, uit werknemers uit de verschillende lagen van de organisatie.
Het actieplan bevat concrete acties om het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie te verhogen en daarmee concreet het aantal ongevallen en incidenten te verlagen. Het actieplan wordt door het veiligheidsteam, onder begeleiding van de adviseur, geïmplementeerd binnen de organisatie. Na implementatie vindt een sessie plaats waarbij de voortgang wordt besproken en eventuele bijsturing plaats vindt.

Beoogde resultaat

Het belangrijkste resultaat op korte termijn is het verkrijgen van inzicht in wat er speelt op het gebied van veilig en gezond werken. Dit is belangrijk om te kunnen bepalen welke vervolgacties er nodig zijn om het veiligheidsbewustzijn te verbeteren binnen de organisatie. Het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers is het einddoel van dit project.
Veiligheidsbewuste medewerkers weten welke consequenties het kan hebben wanneer onveilig of ongezond wordt gewerkt, willen veilig en gezond werken en spreken elkaar aan op onveilige of ongezonde situaties en onveilig en ongezond gedrag.Concreet moet dit het gedrag omtrent veiligheid en gezondheid binnen de organisatie verbeteren waardoor de kans op ongevallen kleiner wordt en het langdurig arbeidsgerelateerde ziekteverzuim omlaag gaat.
De pensioenleeftijd gaat omhoog, hierdoor wordt het belangrijk dat medewerkers langer inzetbaar zijn. Ook hier draagt een verhoogde veiligheid aan bij doordat medewerkers eerder aangeven wanneer iets onveilig of ongezond is. Hierdoor kunnen veiligheids- en gezondheidsproblematieken eerder herkend worden en kunnen eerder maatregelen worden getroffen.