CO2 prestatieladder Niveau 5

Van Boekel Bouw & Infra en Regionaal zijn gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder op het hoogste niveau, namelijk niveau 5. Met de CO2-prestatieladder krijgen wij inzicht in onze CO2 emissies en weten we waar we op kunnen reduceren en dus welke maatregelen we kunnen nemen om te reduceren. Via deze webpagina communiceert Van Boekel Bouw & Infra en Regionaal haar CO2-emissies, energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen. De vereiste documenten in het kader van de CO2-prestatieladder zijn hieronder per invalshoek gepubliceerd.

CO2-Prestatieladder niveau 5

CO2 uitstoot 2023

A. Inzicht

Bedrijfsgrootte
De totale CO2-uitstoot van Van Boekel bedraagt in 2018, 935.52 ton CO2. Hiervan komt 805 ton CO2 voor rekening van projecten (brandstoffen materieel en wagenpark, OV, vliegkilometers en stroomverbruik) en 130 CO2 ton door gebruik van kantoren en bedrijfsruimten (gas- en elektraverbruik).

Emissie inventaris
Ieder half jaar worden de CO2-emissies voor scope 1 en scope 2 van Van Boekel in kaart gebracht. Jaarlijks worden de scope 3 emissies in kaart gebracht. Hiernaast in het cirkeldiagram is de verdeling van de CO2 uitstoot af te lezen.

Footprint 2018 – 1e halfjaar
Footprint 2018
Footprint 2019 – 1e halfjaar
Footprint 2019
Footprint 2020 – 1e halfjaar
Footprint 2020
Footprint 2021 – 1e halfjaar
Footprint 2021
Footprint 2022 – 1e halfjaar
Footprint 2022
Footprint 2023 – 1e halfjaar
Footprint 2023

Ketenanalyse
In het begin van 2018 heeft er een ketenanalyse plaats gevonden. Daarvoor is het project Zwolle-Kampen gebruikt. De ketenanalyse is uitgevoerd op de productgroep “Realiseren – Semi-overheid”. Uit de ketenanalyse is gebleken dat voornamelijk binnen het onderdeel transport en beton de grootste CO2-reductie te behalen is.

Ketenanalyse project Zwolle-Kampen

In 2022 is er een nieuwe ketenanalyse uitgevoerd. Deze gaat over het inhuren van materieel op de projecten binnen de regio West-Brabant.

Ketenanalyse regio West-Brabant

B. Reductie

Hoofdoelstellingen

Een keer per drie jaar worden reductiedoelstellingen voor scope 1, 2 en 3 geformuleerd:

  • Hoofddoelstelling scope 1: in 2022 ten opzichte van 2018 2% minder CO2 uitstoten per jaar. (4% brandstof reductie wagenpark).
  • Hoofddoelstelling scope 2: in 2022 ten opzichte van 2018 25% minder CO2 uitstoten. (CO2 uitstoot van elektraverbruik kantoor 95% reduceren door groene stroom)
  • Hoofddoelstelling scope 3: per jaar een reductie van 2% op CO2 uitstoot per draaiuur voor de projecten in West-Brabant (voor komende 3 jaar). Concreet in 2022 is dat 2%, in 2023 is dat 4% en in 2024 is dat 6%. Het basisjaar is 2021.

Bovengenoemde doelstellingen worden gerelateerd aan de totale omzet.

Maatregelen

Om de reductiedoelstellingen te behalen worden er maatregelen geformuleerd. Halfjaarlijks wordt gekeken hoe effectief de maatregelen zijn. Afhankelijk van de CO2-emissie inventaris wordt er halfjaarlijks gekeken of er nieuwe maatregelen nodig zijn om de doelstellingen in 2020 te behalen. Belangrijke maatregelen zijn:

  • Nederlandse Groene Stroom (certificaat) voor kantoor in Zeeland.
  • Het voeren van beleid op het bedrijfswagenpark. Er worden mogelijkheden onderzocht om zuinigere bedrijfsauto’s aan te schaffen. Daarnaast heeft Van Boekel inmiddels 3 elektrische auto’s.
  • Onderzoeken naar alternatieve brandstoffen, indien mogelijk worden deze toegepast.
  • Bij inkoop van beton wordt er rekening gehouden met de CO2-uitstoot. Er wordt gekeken of er alternatieve zijn voor beton, waarbij de CO2-uitstoot lager is.

De reductiedoelstellingen en maatregelen worden nader toegelicht in het CO2-reductieplan dat elk half jaar wordt opgesteld.

CO2-reductieplan 2018-01 (analyse 1e halfjaar 2018)
CO2-reductieplan 2019 (analyse 2018)
CO2-reductieplan 2019-01 (analyse 1e halfjaar 2019)
CO2-reductieplan 2020 (analyse 2019)
CO2-reductieplan 2020 (analyse 2020-01)
CO2-reductieplan 2021 (analyse 2020)
CO2-reductieplan 2021 (analyse 2021-01)
CO2-reductieplan 2022 (analyse 2021)
CO2-reductieplan 2022 (analyse 2022-01)
CO2-reductieplan 2023 (analyse 2022)
CO2-reductieplan 2024 (analyse 2023)

C. Transparantie

Van Boekel communiceert in ieder geval 2x per jaar met zowel interne als externe doelgroepen over de CO2-prestatieladder. Middels KAM-nieuwsbrieven, bijeenkomsten, vergaderingen en rapportages worden de verschillende doelgroepen geïnformeerd over de status van de doelstellingen. Ten behoeve van de bewaking van de communicatie is een communicatieplan opgesteld waarin de diverse doelgroepen zijn geïdentificeerd en waarin de verschillende middelen per doelgroep wordt beschreven. Het communicatieplan is onderdeel van het CO2-managementplan:
CO2-managementplan 2024

Projecten met gunningsvoordeel:

De projecten reconstructie Bronkhorstweg in Velp en renovatie rioolgemaal Willem Schürmannstraat te Rotterdam zijn aangenomen met CO2-gunningsvoordeel.

De CO2-projectrapportages vind je hieronder:
Reconstructie Bronkhorstweg Velp
Renovatie rioolgemaal Willem Schürmanstraat te Rotterdam

Overige documenten die vereist zijn ten aanzien van de verplicht internetpublicatie op SKAO.nl zijn te vinden www.skao.nl

D. Participatie

Minimaal twee keer per jaar en maximaal vier keer per jaar nemen wij (actief) deel aan een initiatief. Wij zijn aan gesloten bij het initiatief van Stimular “Bewust omgaan met energie” en daarnaast bij “Duurzaam Collectief”.

“Bewust omgaan met energie”
Het initiatief waar meer dan 10 bedrijven aan mee doen is opgericht in het kader van de CO2-prestatieladder certificering. Gaandeweg kreeg het initiatief steeds meer animo en het blijkt een goede bron van kennis om verder te innoveren in ons bedrijf. Twee keer per jaar is er een bijeenkomst waarbij de leden actief een bijdrage leveren aan kennisdeling op CO2 gebied. Veelvuldig worden er ook gastsprekers uitgenodigd tijdens de bijeenkomsten. Stimular is voorzitter van de groep, levert inhoudelijke expertise en organiseert de gastsprekers.

Publicatiedocument Bewust omgaan met energie 2021-2024